Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > INFORMACE O ŠKOLE > O škole

O škole

Naše Soukromá základní škola Lesná s.r.o. je koncipována jako základní škola pouze s prvním stupněm s předpokládaným následným studiem na víceletých gymnáziích, případně ve výběrových jazykových nebo matematických třídách na základních školách.

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem  dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávání, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.

 V 1. - 5. ročníku vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA".

Škola je zaměřena na co nejvšestrannější rozvoj osobnosti žáka. Snaží se podchytit talentované žáky a dále rozvíjet jejich nadání ve vyučování i odpoledních činnostech, což je umožněno mimo jiné i malým počtem žáků ve třídách. Velkou pozornost věnujeme výuce cizích jazyků. Anglický jazyk jako povinný předmět vyučujeme od 1. třídy. V odpoledních hodinách jako nepovinný předmět v 1. - 5. třídě Angličtinu hrou. Děti od třetího ročníku se budou připravovat na Cambridgeské zkoušky (Cambridge P.A.R.K.).

Pracovní den žáků je rozdělen na část dopolední organizovanou podle uvedeného vzdělávacího programu a odpolední, která je vedena formou zájmové činnosti. K oblíbeným činnostem patří kroužek výtvarný ateliér, dramatický, sportovní hry, hra na flétnu a práce na PC. Pro vyšší ročníky jsou pomocí v přípravě k přijímacím zkouškám na gymnázia odpolední hodiny zajímavé matematiky a českého jazyka. Během školní docházky se děti naučí plavat, bruslit a lyžovat. Každým rokem jezdí všechny třídy do škol v přírodě. Nedílnou součástí výuky jsou návštěvy výchovně - vzdělávacích programů a divadel.

Třídy jsou vybaveny  audiovizuální technikou a  interaktivními  tabulemi.

Ověřili jsme si, že pro osvojení veškerého základního učiva není třeba žáky zatěžovat velkými domácími úkoly ani denním nošením všech školních pomůcek.

Ve své činnosti se těšíme i podpoře rodičů, kteří se mohou s pokroky svých dětí seznámit při dnech otevřených dveří, hovorových hodinách, třídních schůzkách nebo školních besídkách. S rodiči se rádi setkáváme i na různých školních projektech ve škole i mimo školu.

Měsíční školné je 3 500,-Kč/ krát  12 měsíců/. Ve školném jsou zahrnuty i náklady na pomůcky a školní kroužky v rámci školní družiny.

Naše škola se pravidelně účastní projektu STONOŽKA - testování žáků 3. a 5. třídy společností SCIO. V tomto testování, do kterého se zapojují základní školy z celé ČR, dosahují naší žáci nadprůměrných výsledků. Testování žáků 3. třídy probíhá z předmětů český jazyk, matematika, anglický jazyk, člověk a jeho svět a klíčových kompetencí. Jedná se o celkové zhodnocení očekávaných výstupů za 1. období vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. Testování žáků 5. třídy probíhá z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Ve školním roce 2012/2013 proběhlo druhé celoplošného testování žáků V.tříd. Výsledky našich žáků jsou opět výborné.

Výsledky žáků 3. a 5. třídy byly hodnoceny jako vynikající a škola získala Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti.


Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti.

 

  Výsledky testování Scio najdete pod odkazem Testování SCIO. 

 IMG_20170901_0001.jpg

 

 

 

AKTUALITY

 

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

foot[1].png