Výchovný poradce, metodik prevence

Soukromá základní škola Lesná, Marie Steyskalové 315/14, Brno 616 00

Výchovný poradce

Mgr. Miroslava Padalíková – miroslava.padalikova@szslesna.cz
Konzultace s rodiči: dle dohody

Náplň práce výchovného poradce:
  •  péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
  •  ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy 
  • předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky 
  • zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC 
  • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření 
  • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a zpracovává dokumentace pro integrované žáky 
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 

2. Péče o žáky s výchovnými problémy

•    v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost 
•    navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák ) 
•    spolupracuje s dalšími institucemi 
•    reaguje na podněty žáků ze schránky důvěry, která je volně přístupná  


3. Další metodická a informační činnost

•    předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům 
•    informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky….) 
•    poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole 
•    poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 
•    ve spolupráci s ostatními pedagogy na zavádění a vyhodnocení preventivních programů (protidrogová prevence, vandalismus, šikana…) 
 


4. Kariérové poradenství:

•    poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče 
•    informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu 
•    spolupracuje s třídními učiteli V. třídy v dané problematice 
•    zpracovává přehledy o přijetí žáků 


5. Vedení dokumentace:

•    soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči 
•    vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje 
•    vede jejich evidenci individuálních studijních plánů 


Metodik prevence

Mgr. Miroslava Padalíková – miroslava.padalikova@szslesna.cz
Konzultace s rodiči: dle dohody

Náplň práce:

•    koordinuje přípravu a realizaci minimálního preventivního programu školy 
•    sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení 
•    realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů 
•    komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě 
•    monitoruje projevy sociálně patologických jevů či jejich rizika 
•    spolupracuje při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 
•    poskytuje informační a metodické materiály 
•    aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence 
•    spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence 
•    koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy