Školní družina

Odpolední část dne vedeme formou zájmové činnosti. K oblíbeným činnostem dětí patří výtvarný ateliér, dramatický kroužek, sportovky, flétna, přírodovědec a práce na PC. Pro vyšší ročníky jsou pomocí v přípravě k přijímacím zkouškám na gymnázia odpolední hodiny přípravky z matematiky a českého jazyka a zájmová matematika pro čtvrťáky. Děti 1. a 2. třídy absolvují hodiny plavání.

Flétna - Žáci se seznámí s hrou na sopránovou zobcovou flétnu a naučí se základy hudební nauky. V hodinách si zazpívají, vyzkouší si dechová a rytmická cvičení a hru na některé tradiční i netradiční hudební nástroje.

Přírodovědec - nabídne dětem nové informace a poznatky o přírodě a životním prostředí, venkovní vzdělávací aktivity, pozorování a dramatickou činnost. Prostřednictvím vlastního bádání a přemýšlení se zábavnou formou seznámí s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie. 

Práce na PC - žáci se seznámí se základními funkcemi počítače a uvědomí si úlohu rychlých informací v dnešním moderním světě. Poznají, jak se dají využívat informační a komunikační technologie a uvědomí si možnosti získávání a předávání informací pomocí internetu. Naučí se vytvářet, ukládat a znovu vyhledávat svoje dokumenty v grafickém i textovém editoru.

Zájmová matematika a Přípravka z matematiky - Žáci za vedení učitele objevují nové matematické poznatky a na základě pozorování vyslovují závěry a pokouší se zobecňovat a hledat souvislosti. Postupně se zdokonalují v matematickém vyjadřování. Nové poznatky spojují s vědomostmi a situacemi z běžného života. Vyslovují úsudky k úlohám, hledají různé postupy a způsoby řešení a rozvíjí logické myšlení. Osvojují si rozšiřující poznatky z geometrie a učí se pracovat s grafy a diagramy.

Přípravka z českého jazyka - Žáci jsou vedeni ksamostatnému uvažování, k třídění a propojování získaných vědomostí. Učí se správnému přístupu k vypracování testových otázek porozumění daného textu u příjímacího řízení. 

Výtvarný ateliér - Žáci se seznámí s různými výtvarnými technikami, chodí kreslit a malovat do přírody a také projdou základy práce s keramickou hlínou a glazurou.

Sportovky - Žáci rozvíjí své pohybové schopnosti, zejména obratnost, rychlost a sílu. Seznamují se se základy atletiky i sportovních her